Memento Mori Ölüm ve Ölüm Uygulamaları kitabını indir

Memento Mori Ölüm ve Ölüm Uygulamaları
Birçok bilim dalının ele aldığı Ölüm’e ait gerçekliğin sorgulanma süreci şimdiye kadar çok büyük bir literatürün ortaya çıkmasına yol açtı. Bu arayış içinde antropoloji ve arkeolojinin de devasa katkısı olduğunu söylemek yanlış olmaz. Elinizdeki bu kitap da çoğunlukla bu iki bilim dalında uzmanlık elde etmiş araştırmacıların konuyla ilgili çalışmalarını içermektedir. Bu bilimsel yaklaşımlara ek olarak halkbilimi, adli tıp, tarih ve sosyoloji bakış açılarını içeren bölümler de bu kitapta yer almaktadır. Bu kapsamın birçok faydalı yönü var kuşkusuz ama sağladığı önemli getirilerden biri, farklı terminolojileri barındırması ve bunun da dışında konuyla ilgili farklı yazım tarzlarının, bilimsel üslupların bir arada yer almasıdır. Bize göre, Ölüm(ün) Antropolojisi adı altında düşünülebilecek bu kapsamlı alanyazına bütüncül bir katkı sunulması ise insanı, geçmişi ve günümüzdeki haliyle, aynı zamanda biyolojik yönleriyle de ele alan Antropolojinin altından kalkabileceği bir yaklaşım.
 
Robert Hertz 
Ölümün Toplu Temsili Üzerine Yürütülen Çalışmaya Bir Katkı
   Ara dönem
   Son tören
   Sonuç
Sibel Özbudun 
“Var Git Ölüm”: Ölüm Ritüellerine Antropolojik Bir Bakış
   
Ölüme Antropolojik Yaklaşımlar
   Ölüme Sosyolojik Yaklaşımlar
   Van Gennep ve “Geçiş Ayinleri”
   Psikolojik Bakış: Malinowski ve Freud
   Ölüm ve İktidar
Tara Ingman – Rana Özbal 
Ölüm Arkeolojisinde Kuramsal Yaklaşımlar
   
Ölüm Arkeolojisinde Süreçsel Arkeolojik Yaklaşımlar
   Post-Süreçsel Eleştiriler: İdeoloji ve Sembolizm
   Son Teorik Gelişmeler ve Ölüm Arkeolojisindeki Yeni Çalışma Alanları 
Elif Başak Aksoy 
Kültür Nakşedilen Beden ve Bedende Vücut Bulan Kültür
N. Serpil Altuntek 
Mezar Yazıtlarında İslami Kişi Kavramları
   
Türkiye’de Yazıt Geleneği ve İslam 
   Şanlıurfa Bediüzzaman Mezarlığı 
   Yazıtların Betimi
   İslami Temalı Yazıtlarda Kişi Kavramları
Hasan Hayırsever 
Dolganlarda Ölüm ve Cenaze Uygulamaları
   
Dolganlarda Ölüm
   Cenaze ve Duyurulması
   Yıkama
   Giydirme
   Tabut Yapımı
   Son Yolculuk
   Ölü Aşı
   Mezar Anıtları
Åsa Eldén – Berna Ekal 
Amblem Vakaların Oluşumu: Türkiye’de Feminizm ve Medya Ekseninde Kadın Cinayetlerini Yeniden Düşünmek
   
Odağımız: Erkek şiddeti ve medya
   Görünürlük ve Medyanın Çift Taraflılığı
   Cinayetlerin birbirine bağlanması: Cinsiyet temelli bir örüntüden söz etmek
   Amblem vaka ya da bir cinayetin “bizim” için bir kaygı haline dönüşmesi
   Görünür bağlantılar, görünür sorumluluk
   Devletin bir sorumluluğu olarak kadına yönelik şiddetle mücadele
   Başarısızlıktan başarıya iktidarın rolü. İktidarın başarısızlık imajıyla mücadelesi
   Izdırabın ifadesi, erkek şiddetiyle mücadelenin bir parçası olabilir mi?
Ivor Janković – Mario Novak 
Hırvatistan Taş Çağı Ölü Gömme Uygulamaları
   
Paleolitik
   Mezolitik
   Neolitik
Neyir Kolankaya-Bostancı 
Paleolitik Çağ’da Ölüm ve Sembolizm
   
Alt Paleolitik Dönem Uygulamaları (GÖ 500,000-450,000)
   Orta Paleolitik Dönem Mezarları ve Ölü Gömme Adetleri (GÖ 120,000-34,000)
Ali Metin Büyükkarakaya 
Ölüm Uygulamaları ve Davranışın Ekolojisi
   
Neolitik Dönem ve Ölüm
   Tepecik-Çiftlik Neolitik Yerleşmesi ve Ölü Gömme uygulamaları
Ian Kuijt 
Kadim Olanlar Hatırlar: Neolitik Dönemde Sembolik Hatırlama ve Unutma Yapıları
   
Erken Neolitik Köyleri: Arka Plan
   İkincil Gömü, Anma ve Sosyal Etki
   Deneyimsel ve Gönderimsel Hafıza
   Bedeni Unutmak: Başın Kesilmesi ve Birey
Ergül Kodaş 
Yakındoğu Neolitiğinin Yaşayan Yüzleri: Sıvalı Kafatasları
   
Kil sıvama teknikleri, görsellik ve figüratif çeşitlilik
   Gözler
   Burun
   Ağız
   Kulaklar
   Kil maskenin yapım aşamaları
   Ham madde ve renk seçimleri
   Sıvanın yapım aşaması: Teknik farklılıklar ve görsel çeşitlilik
   Sıvalı insan kalıntılarının buluntu alanları: mekân ve mezar ilişkileri
   Bina içine gömülen sıvalı kafatasları
   Bina dışına gömülen sıvalı kafatasları
   Yerleşim yeri dışına gömülen sıvalı kafatasları
   Sıvalı kafataslarının kullanım aşamaları ve yeni yaklaşımlar
   Sıvalı kafataslarının sergilenmesi sorunu
   Sıvalı kafataslarının kullanım süreci ve yeni öneriler
   Tartışma ve sonuç
Deniz Erdem 
Geç Neolitik Gömü Gelenekleri Üzerine Bir Değerlendirme
   
Halaf Ölü Gömme Gelenekleri
Pınar Durgun 
Erken Tunç Batı ve Orta Anadoluda Yerleşim Dışı Mezarlıkların Ortaya Çıkışı ve Ölü Gömme Ritüelleri
   
Yerleşim dışı mezarlıkların ortaya çıkışı
   ETÇ Yerleşim dışı mezarlıklarda ölü gömme ritülleri
Richard F. Liebhart 
Frig Dönemi Gordion’da Ölü Gömme Uygulamaları
   
Halk Mezarlığı
   Tümülüs Mezarlar
   Tümülüs P
   Tümülüs MM 
Özden Ürkmez 
Klineden Hades’e Antikçağ’da Öteki Dünya Yolculuğu
   
İlk Ritüel: Prothesis
   İlk Yolculuk: Ekphora
   Nekropolis Ritüelleri: Mezar ve Gömü
   Mezardan Hades Kapılarına Psykhenin Yolculuğu 
   Hades: Ahiret, Cennet ve Cehennem
Lucia Nováková 
Ölüleri Anmak: Geç Klasik Dönemde Anadolu ve Yunan Ana Karasında Kültürel İlişkiler ve Ölüm İle Bağlantılı Gelenekler
Özge Yıldız Aydoğan 
Antik Yunanda Ölü Gömme Geleneğine İlişkin Betimlemeler
   
Yunan Düşünce Sisteminde Ölümle İlişkili Kavramların Betimlemelere Yansıması
   Kabartma ve Vazo Betimlemelerinde Kullanılan Diğer Semboller
   Antik Yunan’da Ölü Gömme Ritüelleri ile İlişkili Süreçlerin Betimlemelere Yansıması
   Beyaz Zeminli Lekythoslar
J. Marla Toyne – Armando Anzellini 
Bulutların Savaşçıları, Gökyüzündeki Mezarlar: Antik Chachapoya Gömü Uygulamaları
   
Güney Amerika Andean Bölgesi
   Andean Gömü Uygulamalarında Devamlılık ve Karmaşıklık
   Gömü Yapısı ve Uygulamalar
   Chachapoya’da Bölgesel Çeşitlilik
   Chachapoya Gömü Arkeoloji ve Anlamları
   La Petaca Gömü Alanı 
   Tafonomi
   Kronoloji
   Gömü Mimarisi
   Biyoarkeolojik Kalıntılar
   Gömü Uygulamaları, Sosyal Karmaşıklık ve Kutsal Manzaralar
   Yapılarda Lokasyon Tercihi ve Bunun Anlamları
   Chachapoya Kültüründe Sosyal Karmaşıklık
Nükhet Varlık 
İstanbul’da Ölüm: Veba, Yangın ve Diğer Felaketler
   
İstanbul: Ölümün Başkenti
   Doğanın Gücü: Depremler, Seller ve Hava Olayları
   Biyolojik Katiller: Veba ve Salgın Hastalıklar
   Kentsel Tehlikeler, İsyanlar ve Suç
   Ölümcül Olaylara Karşı Tutum ve Davranışlar
Elifgül Doğan – Lucienne Thys-Şenocak 
Türkiye’de Arkeolojik İnsan Kalıntıları Yönetimi
   
Etik Tartışmaların Işığında: İnsan Kalıntılarının Çalışılması ve Sergilenmesi
   Türkiye’de Arkeolojik İnsan Kalıntıları Yönetiminin Kısa Tarihi
   Müzelerde ve arkeolojik çalışmalarda insan kalıntılarının idaresinde kullanılan pratikler
   Yeni Bir Yasaya ve Profesyonel İlkelere Doğru: Türkiye’de Arkeolojik İnsan Kalıntıları
Kameray Özdemir – Ali Metin Büyükkarakaya 
Mumyalar: Sen Kimdin? Nasıl Bir Hayatın Oldu?
   
Mumyalaşma Süreçleri
   Doğal Mumyaların Oluşumu
   Yapay Mumyalama
   Mumya Çalışmalarının Kısa Tarihçesi
   Mumyalar ve Kültürel Alışkanlıklar
   Mumyalar ve Ölüm Uygulamaları
   Türkiye’deki Mumyalar
Marin A. Pilloud 
Amerika Birleşik Devletleri’nde Uygulanan Şekliyle Adli Antropoloji
   
Amerika Birleşik Devletleri’nde Adli Antropolog Olarak Çalışmak
   Ölmüş Bireylerle Çalışma
   Adli Vaka Çözümlemesi
Fabio Cavalli 
Arkeolojiden Antropolojiye: Yüz Özelliklerinin Yeniden Oluşturulması
   
Yüz, Portre ve Arkeoloji
   Yüz ve Benzeştirilmesi Hakkında
   Benzeştirilme Yöntemleri
   Bir Örnek
Zeyit Alemdar – Mehmet Cavlak 
Tıbbi Açıdan Ölüm
   
Beyin Ölümü
   Agoni
   Ölüm Belirtileri
      1-) Temel vücut fonksiyonlarının kaybı
           a-) Dolaşım sistemi
           b-) Solunum sistemi
           c-) Sinir Sistemi
     2-) Kasların gevşemesi
     3-) Sıvı kaybı
     4-) Kanın Pıhtılaşması ve Hemolizi
     5-) Ölü Soğuması (Algor Mortis)
     6-) Ölü Lekeleri (Livor Mortis)
     7-) Ölü Sertliği (Rigor mortis)
     😎 Otoliz
     9-) Çürüme (Pütrefaksiyon)
   Çürümeye etki eden faktörler
     a-) Fiziksel etkenler
     b-) Canlı etkenler
     c-) Cesede ait sebepler
   Çürümede görülen değişiklikler
     a-) Renk değişimi
     b-) Gaz artışı
     c-) Likefaksiyon
   Çürümenin İstisnaları
   Maserasyon
   Tahnit (Embalming)
   Ölüm nedeni
   Ölüm Sonrası Geçen Süre (Postmortem İnterval)
   Ötenazi
   Adli ve Tıbbi Otopsi
   Arkeolojik Cesetlerde Otopsi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir