Şerhu’l-Akaid Mea Ta’likatin Aleyh (Arapça) kitabını indir

Şerhu’l-Akaid Mea Ta’likatin Aleyh (Arapça)

Akâid-i Nesefî, Ömer-i Nesefî’nin Akâid İlmi’ne dâir yazdığı en mûteber metindir. Sa’düddin Taftâzânî (rah.) bu metni Şerhu’l-Akâid ismiyle şerh etmiş ve bütün âlimler tarafından kabûl görmüş, akâid hususundaki en mühim eserlerdendir. Sa’düddin Taftâzânî (rah.)’ın ilmî dirâyeti göz önüne alınarak Osmanlı Medreselerinin hemen hemen hepsinde Akâid dersi olarak okutulmuştur.
Şerhu’l-Akâid Mea Ta’lîkâtin Aleyh isimli bu eserimizde:
Eserde evvelâ tevhid ve akâide dâir Ehl-i Sünnet ve’l-Cemâat’in fikir ve delilleri ortaya konulmuş,
Daha sonra diğer sapık ve mudil mezheplerin fikirleri beyan edilerek aklî ve naklî delillerle cevapları verilmiştir,
Ayrıca Mâturîdîler ile Eş’arîler arasındaki farklılıklar da yeri geldikçe îzâh edilmiştir.
Kitabın hâmişine Molla İlyas, Şeyhü’l-İslâm Zekeriya el-Ensârî, Hâşiye-i Kırîmî gibi birçok mûteber ve meşhur akâid kitaplarından îzâh ve misaller derç edilmiş olması bu baskının kıymetini artırmıştır.
Eserimiz: Arapça Eserler/Akâid kategorisinde yer almaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir