Toprak Hukuku kitabını indir

Toprak Hukuku
2014 yılında 4. Baskısını yayınladığımız Toprak Hukuku kitabının mevcudu bittiği gibi, kitabın ilk basımından bu yana toprak hukuku ile ilgili mevzuatta önemli değişiklikler de meydana gelmiştir. Söz konusu değişiklikler kitabın bu baskısında ele alınmış; doktrindeki yeni yayın ve yargı kararlarıyla kitap daha da zenginleşmiş bulunmaktadır.

Bu baskıda 2014 yılından sonra kabul edilen mevzuat değişiklikleri, yeni kabul edilen hükümler ve Anayasa Mahkemesi ile Yargıtay’ın konuya ilişkin kararları ilgili yerlerde metne işlenmiştir. Bunun gibi, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan yönetmelik, tebliğ gibi mevzuat hükümleri dikkate alınarak, ilgili metinlerde gerekli değişiklikler yapılmıştır. Bu sebeple kitabın “Arazi Toplulaştırması” ve “Tarımsal Miras Hukuku” kısımları, adeta yeniden yazılmıştır.

En büyük dileğimiz, kitabımızın bu 5. baskısının da, öğrencilerimize, akademisyenlere ve uygulayıcılara faydalı olmasıdır.

Kavram ve madde fihristlerinin yeniden düzenlenmesinde emeği geçen Ar. Gör. Selmani OKUMUŞ’a; her zaman olduğu gibi, kitabın bu baskısında da tashihleri sür’atle, büyük bir titizlik ve özenle gerçekleştiren Ümmühan EROĞLU’na teşekkür ederiz. Ayrıca bu baskıyı gerçekleştiren Savaş Yayınevi sahibi Barış GEZERKAYA’ya teşekkürü bir borç biliriz.
 
Ankara, 09.11.2017
Prof. Dr. Fikret EREN
Prof. Dr. Veysel BAŞPINAR
 
 
İçindekiler

Toprak Hukukunun Tanımı, Düzenleme Alanı, Konusu Ve Önemi
Ülkemizde Tarım Toprakları Ve Çiftçi Ailelerine İlişkin Bazı İstatistikler
Toprak Ve Tarım Sektörünün Millî Ekonomideki Rolü

Birinci Bölüm
Türk Toprak Hukukunun Tarihî Gelişimi
Toprak Hukukunun Cumhuriyet Devrine Kadar Olan Gelişimi
Osmanlı Dirlik (Timar) Sistemi
 
İkinci Bölüm
Tarım Reformu Ve Toprak Toplulaştırması
Tarım Reformu
Toprak (Arazi) Toplulaştırması

Üçüncü Bölüm
Tarımsal Miras Hukuku
Toprak Koruma Ve Arazi Kullanımı Kanununa
Göre Tarımsal Arazilerin Miras Yoluyla
Devrine İlişkin Hükümler
Diğer Mirasçıların Miras Paylarının
Parasal Karşılığının Ödenmesi
Tarım Reformu Kanununa Göre Tarımsal
İşletmelerin Tahsisine (Özgülenmesine)
İlişkin Hükümler

Dördüncü Bölüm
Tarımsal Kira Hukuku
Tarımsal Ürün Kirası Ve Çeşitli Sistemler
Ürüne Katılmalı (Ortakçı, Paylı Ürün)
Kirası Sözleşmesi

Beşinci Bölüm
Tapu Sicili Ve Toprak Kadastrosu
Tapu Sicili
Tapu Siciline Kaydedilecek Taşınmazlar
Toprak (Arazi) Kadastrosu
Kadastro Kavramı
Ülkemizde Kadastro Ve Tapu Sicili Teşkilatı Ve
Bunların Tarihî Gelişimi
3402 Sayılı Kadastro Kanunu
Kadastro Kanunu Ve Kamu Malları
Kavram Fihristi
Madde Fihristi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir